مسئول بسیج مهندسین استان کرمان گفت :به همت بسیج مهندسین استان کرمان، ۱۸ واحد صنعتی بخش خصوصی به چرخه تولید بازگشتند.

سعیدی در جلسه هم افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صنعت در جمع مدیران با بیان اینکه تا کنون جلسات متعددی برای رفع موانع و مشکلات فراروی صنعت استان برگزار شده و مشکلات پایش شده است گفت: هدف اصلی بررسی این موانع و مشکلات پیشگری است نه درمان و به دنبال آن هستیم که قبل از اینکه درمان کنیم، پیشگیری از مشکلات را جز اقدامات ضروری قرار دهیم.

کاربخش رئیس خانه صنعت و معدن نیز با بیان اینکه قانون پایش فضای کسب و کاردر سال ۹۱ ابلاغ شده است و بایستی انجام شود گفت: مشکل فراروی واحد ها‌ی صنعتی ما اکنون موضوع بیمه، بخش خصوصی و مالیات است.

وی بیان داشت: اکنون سال پنجم است که در استان کرمان شورای بخش خصوصی و دولت تشکیل میشود و اکنون ۱۴ مصوبه کشوری عملیاتی شده، که ۴ پیشنهاد آن از استان کرمان ارائه شده است.

امیری دبیر کل اتاق بازرگانی کرمان نیز از تعطیلی ۳۶ واحد صنعتی استان خبر داد و گفت: اکنون این واحد‌ها در خصوص سرمایه در گردش مشکل دارند.

وی افزود: بانک‌های استان اکنون مصارفشان بیش از سپرده هاست که این یک بحران تلقی میشود.

امیری بیان داشت: اکنون صادرات استان کرمان، کاهش یافته و این در حالیست که صدور ۳۸ دستورالعمل از سوی دولت مشکلات را دو چندان کرده است.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی متولیان برای بعضی واحد‌های صنعتی استان ،گفت: برای شرکت مبنا پلیمر در شهرک صنعتی کرمان بیش از ۱۸ جلسه برای توسعه و رفع موانع تشکیل دادیم و مشکلات بررسی شد، اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.